!!! תטיישב 1 רפסמ הניפס תואמצע י"חא

2003 - 2004 תואמצע י"חאמ םיבוטה םיעטקה


.עגרכ םיניקת אל םיצבקל םירושיקה ירעצל ,םירבחו תואמצע י"חא תווצ לכל םולש
.ינד הדות ,בורקב רדוסיו ילופיטב רבדה

.טנרטניאב עטקה תעמשהל ריבעמ רושיק לכ ,הרבחה םע הניפסב יתטלקהש םיעטק ואצמת הז ףדב
הדרוהל םושר ובש רושיק שי תעמשומה הידמל תחתמ ,בשחמה לא ץבוקה תא דירוהל וצרתו הדימב
...םשב דעי תרימשו ינמי ןצחל וצחל
...ונהתו

ךלמה ןתוד

רלגנל שי ףא הזיא

רקי לבוח

ךתוא אנוש ינא לבוח

המשנ איה תואמצע

בוהאל יתעבשנ

(וקרמ) לואש

הנוז ןבה לואש

םיקתורמה רישל המדקה - ןתודו לדניס

!!! לודגה םיקתורמה ריש

קיירבהמ תועבצא יתש