מהו הטעם שנמשך השמן הטוב ההוא לאברהם,הוא משום שפשט ימינו שהוא חסד,להאיר אל הלבנה,שהיא מלכות.וע“כ כתוב,הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.מה טוב,זהו האור הראשון שביום א‘ דמעשה בראשית.שכתוב וירא אלקים את האור כי טוב שהוא חסד.ומה נעים זהו נעים זמירות ישראל.

ספר התודעה: ניסן - יומי דפגרא

יומי דפגרא

אין עושים תענית בחֹדשׁ ניסן חוץ מן הימים: ראשון, עשירי, ועשרים וששה בו, שהם ימים של תענית צדיקים (ראה חלק ראשון עמוד שסו), וערב פסח שהוא תענית לבכורות. חתן וכלה ביום חופתם מתענים בניסן ואפילו בראש החדש, וכן מתענים בניסן תענית חלום. אין עושים הספד למת ואין אומרים צידוק הדין. אין מזכירין בו נשמות חוץ מבאחרון של פסח. אין בו נפילת אפים ואין אומרים תחנון ולא 'אב הרחמים' בשבת בשחרית ולא 'צדקתך צדק' בשבת במנחה, בכל חדש ניסן, לפי שפשטה קדושה יתרה בכל החדש, וכל ימי החדש הם כיומי דפגרא.הטעם שאין אומרים תחנון, מפני ששנים-עשר הנשיאים הקריבו קרבנותיהם בחנוכת המזבח בי"ב ימים הראשונים של ניסן, וכל יום הקרבן היה יום-טוב שלו; ואחר כך ערב פסח, ופסח עצמו, ואסרו חג, אם כן יצא רוב החדש בקדושה, ולפיכך עושין כולו קֹדשׁ.

 

"אל תזלזל בתולעת, היא יכולה להפיל עץ גדול" יהודה כהן "אלם - אף לא מילה אדם לא מדבר" "אבד עליו (ה)כלח" "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה"- יחזקאל י"ח (בתור פתגם לא נכון שהיה בימיו. פירוש אפשרי: בנים משלמים על חטא אבותיהם - ילדים נענשים על הטעויות שעשו הוריהם "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו." "אדם דואג על איבוד דמיו, אך לא דואג על איבוד ימיו" "אדם - עולם קטן, העולם - אדם גדול" "אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו" מקור:מסכת עירובין "אהבה ממבט ראשון - גט ממבט שני." "אהבה מקלקלת את השורה" "או כולם עם או כולם בלי" "אוזניים לכותל" "אור וחושך משמשים בעירבוביה" "אורח לרגע רואה כל פגע" "אותה הגברת בשינוי אדרת" פירוש אפשרי: אותו הדבר מוצג באופן שונה, בשינוי קל "אותיות פורחות באוויר" פירוש: מילים חסרות כל משמעות "אחד בפה ואחד בלב" פירוש: מה שהוא אומר, לא משקף את מה שהוא חושב באמת "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון ליבו לשמים" מקור:מסכת מנחות "אחז בקרנות המזבח" "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות" פירוש אפשרי: העשיה של האדם משפיעה על הרגשות והמחשבות שלו ומהדהדת בנשמה שלו מקור: ספר החינוך "אחרי רבים להטות ולא אחרי רבים לרעות" מקור: מסכת סנהדרין "איזהו חכם - הרואה את הנולד" מקור: פרקי אבות "איזהו מכובד - המכבד את הבריות" מקור: פרקי אבות "איזהו עשיר - השמח בחלקו" מקור: פרקי אבות "איזהו גיבור - הכובש את יצרו" מקור: פרקי אבות "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות" מקור: מסכת סוטה "אין אדם משים עצמו רשע" פירוש אפשרי: אדם לא נאמן לומר על עצמו שהוא פשע, כי זה נגד טבעו. ואם הוא אומר לא מאמינים לו, כי יש לו סיבה אחרת לומר את הדברים הללו, כמו ניסיון להתנקם במישהו אחר אגב הרשעתו שלו, או טובת הנאה שהוא יקבל מהעניין מקור: בבלי סנהדרין" "אין אדם רואה נגעי עצמו" פירוש אפשרי: אדם לא בנוי לראות את עצמו באופן אובייקטיבי, ולאבחן את מומיו ואת חולשותיו, מפני שקירבתו לעצמו ואהבת עצמו מעוורת את עיניו מלראות את הדברים כפי שהם באמת "אין אורח מכניס אורח" שיבוש, במקור קל מסובין אורח מכניס אורח - מסכת בבא בתרא "אין בוכים על חלב שנשפך" "אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מיסורי הצדיקים" "אין בית מדרש ללא חידוש" פירוש אפשרי: מקום שיושבים בו, מתעמקים ולומדים (בהדגש על עיון התורה) לא יתכן שלא יתגלו שם חידושים מקור:מסכת חגיגה "אין בפרט אלא מה שבכלל" "אין דבר העומד בפני הרצון" "אין דן יחיד אלא אחד" פירוש אפשרי: פתגם שבא לציין את מוגבלותו של האדם. רק אלוהים יכול לדון יחידי, אבל האדם בגלל מוגבלותו צריך לדון ביחד עם אנשים נוספים, ורק מהיחד שביניהם הדין יצא מתוקן "אין דין ואין דיין" פירוש: ההפקרות חוגגת "אין הביישן למד ואין הקפדן מלמד" "אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו" פירוש אפשרי: בור לא יכול להתמלא רק מהגשם הזורם דרך חולייתו (פתח הבור), אלא יש צורך במקור נוסף מקור:מסכת ברכות "אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור עשיר ועניו" "אין הנחתום מעיד על עיסתו" פירוש אפשרי: אדם אינו יכול להעיד עדות אמת על עבודתו, מפני שהוא אינו אובייקטיבי. נחתום - אדם שעיסוקו הכנת בצק ועל כן אינו יכול להעיד על מעשה ידיו שהוא עיסת הבצק "אין הצר שווה בנזק המלך" "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה" פירוש אפשרי: פתגם שבא לגנות את העצבות ולומר שקדושה וגילוי אלוהות יכולה להיות רק במקום של שמחה "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" מקור:מסכת ברכות פירוש אפשרי: אדם לא יכול לחלץ את עצמו מצרותיו, באשר צריך מבט אובייקטיבי ועזרה מבחוץ לשם כך פתגם דומה: "אין אדם רואה את נגעי עצמו" "אין חדש תחת השמש" פירוש אפשרי עם כל ההתקדמות של האנושות, ההסטוריה חוזרת על עצמה, והאנשים על כל מורכבתם נשארים באותו מצב מקור: ספר "קהלת" "אין חכם כבעל ניסיון" פירוש: לא קיים חכם המשתווה בחוכמתו לבעל ניסיון "אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן" "אין יכולים לעמוד לא ברוב טובה ולא ברוב רעה" "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות" פירוש אפשרי: השופט יכול לשפוט ולגזור דין רק לפי הראיות שיש בידו ולא לפי תחושות, אינטואיציות, והשערות, אף שיכולות להיות כמעט ודאיות פירוש שני אפשרי: במקום שאין לדיין ראיות מספיקות לא נותר לו אלא לפעול לפי תחושתו וראייתו את מהלך הענינים "אין לו לא ריח ולא טעם" "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" "אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום" מקור: "אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום". (מסכת אבות ד') "אין לנו ארץ אחרת" "אין מדמים בין טריפה לטריפה" "אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות" פירוש אפשרי: האדם מוגבל ולכן עליו להתרכז בדבר אחד ולא לעשות הרבה מאוד דברים ביחד. אם מלאך איננו מסוגל, בוודאי שגם אדם איננו לכך. פתגם דומה: "תפסת מרובה לא תפסת" "אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן יש מאחוריו קופת שרצים" פירוש אפשרי: המטרה היא למנות מנהיג שלא יתגאה על הציבור, לכן כדאי למנות אדם שיש לו עבר שלילי ידוע, כי הסיכוי שאדם כזה יתגאה על הציבור הוא יותר קטן "אין מקיפין בחילול השם" "אין משיחין בשעת הסעודה" "אין סודות בחברה" "אין עשן ללא אש" פירוש אפשרי: לכל דבר יש סיבה שגרמה לקיומו "אין שמחה אלא בבשר ויין" פירוש אפשרי: בימים שבית המקדש היה קיים, השמחה הייתה רק בבשר השלמים (בשר הקרבנות) וביין נסך. מקור: "תלמוד בבלי" "אין שמחה כהתרת הספקות" מקור: פירוש לספר משלי של מצודת דוד פרק טו פסוק ל" "אין שני מלכים משמשים בכתר אחד" "אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד" "אין תוכו כברו" פירוש: מה שאומרים בחוץ לא שווה למה שחושבים בפנים. "איש באמונתו יחיה" פרוש אפשרי-כל אדם שיחיה לפי אמונתו "איש ואשה קשה זיוגם כקריעת ים סוף" מקור:מסכת סוטה "אכול ושתה כי מחר נמות" פירוש אפשרי: חיים רק פעם אחת ולכן יש להנות מהחיים. "אכל את הדג וקיבל מלקות" פירוש אפשרי: בסוף הפסיד הכל"המקור זה מסיפור על מלך שרצה לתת עונש למישהו ושאל אותו מה הוא מעדיף:מלקות או לאכול דג מקולקל הנענש בחר בדג אכל כמעט עד הסוף ובחר ומלקות מקור:שמות רבה "אכל את העוגה והשאירה שלמה" פירוש אפשרי: עשה דבר בלתי אפשרי "אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי אוון" פירוש אפשרי: אל יתהלל מי שקושר את נשקו, כמו מי שפורק את נשקו לאחר קרב. כלומר אל תהלל את עצמך בטרם עת, לפני שהבאת את הנצחון. אין להתפאר בדבר טרם סיומו "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" פירוש אפשרי: אל תשפוט את הזולת עד שתהיה במצבו, כי במצבו אולי גם אתה היית נוהג כמוהו מקור: מסכת אבות "אל תהי רשע בפני עצמך" פירוש אפשרי: על האדם החובה לראות את עצמו באור חיובי, לאהוב את עצמו ולדון את עצמו לכף זכות "אל תהיה צודק היה חכם" פירוש אפשרי: לא תמיד הצדק הוא הדרך הנכונה, רצוי להשתמש גם בשכל וההגיון. "אל תלבין פני חברך ברבים" פירוש אפשרי: אל תדבר דברים רעים על חברך לפני אנשים ואל תעשה לו בושות. "אל תלך בדרך הרעה, צפוף שם" "אל תנסה להיות מה שאתה לא יכול להיות" פירוש אפשרי: אל תנסה להיות משהו אחר ממה שאתה ותסתפק במה שאתה. "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" פירוש אפשרי: אין לשפוט ספר על פי כריכתו, אין לשפוט משהו על פי מראהו החיצוני, אלא על פי תוכנו מקור: "רַבִּי אוֹמֵר, אַל תִּסְתַּכֵּל בַּקַּנְקַן, אֶלָּא בַמֶּה שֶׁיֶּשׁ בּוֹ. יִֵשׁ קַנְקַן חָדָשׁ מָלֵא יָשָׁן, וְיָשָׁן שֶׁאֲפִלּוּ חָדָשׁ אֵין בּוֹ". מסכת אבות, ד, כ" "אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך" "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים" פירוש אפשרי: הפרטים הקטנים של החיים הם החשובים ולא העקרונות הגדולים שמדברים עליהם. מקור: מאנגלית- "השטן נמצא בפרטים הקטנים" פתגם דומה: "אמור מעט ועשה הרבה" "אלוהים עוזר למי שמאמין בעצמו" "אלוהים שמור אותי מידידיי, מאויבי אשמר בעצמי" "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו" "אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?" פירוש אפשרי: אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג לי ?! וכשאני עושה הכל לבד, מה אני? ואם לא אעשה זאת עכשיו, אז מתי? אם אין לך מה לעשות, אז אל תעשה את זה כאן" "אם אין קמח אין תורה" פירוש אפשרי: בשביל לקיים דברים רוחניים צריכים את הדברים החומריים. "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר" פירוש אפשרי: אם המעולים שבבני האדם חוטאים, מה אפשר לבקש מדלת העם. מקור:מסכת מועד קטן "אם ישראל לא מקבלים את התורה אחזיר העולם לתוהו" "אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת" "אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו" "אם תרצו אין זו אגדה" "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים" פירוש אפשרי: יכולה להיות הצלה אפילו במצב הקשה ביותר שאפשר להקלע אליו, ושאסור להתייאש בשום מצב ובשום מקרה מבקשת רחמים מאת הבורא. מקור: מסכת ברכות "אפשר להוביל את הסוס לבאר אבל לא להכריח אותו לשתות" "ארץ ישראל היא פלטרין של מלך" "את הנחתם בטבעת המלך אין להשיב" פירוש אפשרי: אם המלך החליט, אין מנוס מקור: מגילת אסתר "את הנעשה אין להשיב" "אם תתחיל עכשיו, תוכל לסיים בקרוב" "אין איש שיגלה לכם דבר שאינו כמוס וגם בחביון הגיונכם כי בינת האדם האחד לזולתו לא תצמיח כנפיים - צאו ולמדו !" "באין ציפור שיר גם עורב יחשב כזמיר" "באשר נעשו הנישואים ללא אהבה, שם תמצא אהבה ללא נישואים" פירוש: תלמיד חכם הזוכר את כל מה שהוא לומד, כמו בור מים מסויד האוגר כל טיפה. "בחור כארז" "ביתי הוא מבצרי" פירוש אפשרי: המקום הבטוח ביותר לאדם הוא ביתו "בלשון סגינהור" פירוש: כוונה הפוכה לנאמר. באירוניה. בלגלוג. "בעל המעה הוא בעל הדעה." שיבוש שכיח של הפתגם: "בעל המאה הוא בעל הדעה." פירוש אפשרי: בעל הממון (ולא עני), הוא זה המשפיע "ברומא התנהג כרומאי" פירוש אפשרי: תמיד פעל על פי נורמות המקום בו אתה נמצא. פירוש: בתנאים ברורים ומפורשים שאינם משתמעים לשתי פנים. "בשביל כבוד צריך לעבוד" "גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה" "גדול השלום ושנואה המחלוקת" "גדולים עד כף המנעול של דלתו" "גדיים נעשו תיישים" "גוילין נשרפים ואותיות פורחות" "גלגל חוזר בעולם" פירוש אפשרי: הגורל מסתובב, פעם אתה למטה ופעם אתה למעלה "גם את רומא לא בנו ביום אחד" פירוש אפשרי: אי אפשר לבנות כל דבר ביום אחד פתגם דומה: "גם מסע של שבעים קילומטר מתחיל בצעד הראשון" "גם מסע של שבעים קילומטר מתחיל בצעד הראשון פירוש אפשרי: גם דבר גדול, מתחיל בקטן "כל מליון דולר התחילו בסנט אחד" "גמל לא רואה את הדבשת שלו" פירוש אפשרי: אדם לא מסוגל לראות את המומים של עצמו, כשם שגמל לא מסוגל לראות את הדבשת שלו. "דברי חכמים בנחת נשמעים" "דברים כדורבנות" ~ מענה חריף ושנון "דגים ואורחים ביום השלישי מסריחים" "דיברה תורה בלשון בני אדם" פירוש אפשרי: צורת הסבר במקרא, לחלקים בהם מוצג האל בצורות והתנהגויות אנושיות. (אוכל/ שומע) התורה מפשטת לבני האדם שהאל נשגב מבינתם ומציגה את האל בצורה הקרובה להם ובפעולות המוכרות "דיה לצרה בשעתה" פירוש אפשרי: אין צורך לדאוג לפני שמתרחשת הצרה, אולי היא לא תבוא" פתגם דומה: "כשנגיע לגשר נעבור אותו, עוד חזון למועד" "דין פרוטה כדין מאה" "דם כחול" "דם סמיך ממים" פירוש אפשרי: קשרי הדם של המשפחה הם מוצקים יותר מקשרים סתם "דמך לא סמוק מדם חברך" פירוש אפשרי: כולם שווים. חייך אינך חשובים יותר מחיי חברך "דע את האויב" "דע מה שתשיב לאפיקורס" "דע את עצמך" "דרך ארץ קדמה לתורה" פירוש אפשרי: קודם כל צריך להיות בן אדם, ורק לאחר מכן צדיק או בן תורה. דרך ארץ במובן של נימוסים טובים, של האנשים הרגילים והפשוטים. מקור:תנא דבי אליהו סדר אליהו רבה פרק א ובויקרא רבה בנוסח שונה: "כ"ו דורות קדמה דרך ארץ את התורה" "האדם הוא הסגנון" "האומר יברכוך טובים הרי זו דרך מינות" "האמצעים מקדשים את המטרה" "האמת איננה פחדנית ולא ביישנית" "האמת חותמו של הקדוש ברוך הוא" "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים" "האמת צריכה גם להראות ולא רק להעשות" "הבטחתי אך לא הבטחתי לקיים" "הגולם קם על יוצרו" "הגונב מגנב פטור" "הגיעו מים עד נפש" פרוש: הגיעה הרוע לשיאו, ולא ניתן לסבול יותר את הנעשה. "הגם שאול בנביאים ?" "הדג מסריח מהראש" -או- "הַדָּג מִן-רֹאש מַעֲלֶה בְּאֹש" (זרח הלוי) "הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות" פירוש אפשרי: פתגם ציני, מלגלג על כך שכל מעשה רע שנעשה קדמו לו כוונות טובות ונכונות. "הדשא של השכן תמיד ירוק יותר" "ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה" "ההצגה חייבת להמשך" "ההצגה הטובה בעיר" "ההר הוליד עכבר" "הוא אינו רואה אבל מזלו רואה" "הוא יודע לדבר בשבע שפות, אבל לא לחשוב אפילו בשפה אחת" "הוא המקום ואין העולם מקומו" "הוי דן כל האדם לכף זכות" "הוי זנב לאריות ולא ראש לשועלים" (גמרא, ירושלמי, סנהדרין ד') -או- "הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים" (גמרא, בבלי, סנהדרין ד') "הוסיף חטא על פשע" פירוש אפשרי: תיקן טעות בטעות נוספת. "הוסיף שמן למדורה" פרוש: הגדיל סכסוך או ריב "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" פירוש: מי שטורח ועובד יזכה לראות ברכה מעמלו. "החוט המשלוש לא במהרה ינתק" "החושד בכשרים לוקה בגופו" "החיים זה לא פיקניק" "החכם עיניו בראשו" "הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו" "היהפוך כושי עורו ונמר חבורבורותיו?" "היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו" "הכובע בוער על ראש הגנב" "הכל לפי רוב המעשה" "הכל צפוי והרשות נתונה" "הכלבים נובחים והשיירה עוברת" פירוש אפשרי: יש מישהו שמתריע על סכנה מתקרבת, אך אף אחד לא מתייחס אליו. "הכתובת הייתה על הקיר" פירוש: האירועים הרעים שאירעו, היו צפויים מראש. "הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר" "הלך הזרזיר אצל העורב" (הפתגם בשלמותו: "לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב") ~ מצא מין את מינו "הלך החבל אחר הדלי" "הלך היופי ונשאר הדופי" "המזל נוטה חסד למוח מוכן" "המחיר קובע את הלקוח" "המטרה מקדשת את האמצעים" "המלבין פני חברו ברבים - אין לו חלק לעולם הבא" "המציא את הגלגל מחדש" פירוש אפשרי: אדם טרח הרבה בכדי לעשות משהו שכבר הומצא וקיים "המתחיל במצווה אומרים לו גמור" "הניתוח הצליח - החולה מת" "הסנדלר הולך יחף." -או- "כָּל עוֹשֵֹי נַעֲליִם יְחֵפֵי רַגְלָים." (זרח הלוי) פירוש אפשרי: אדם לא משקיע בתחומו שלו "הסקרנות הרגה את החתול" "העולם לא נברא במאמר אחד" "העיניים ראי הנשמה" מקור: רש"י- "העיניים הן ראי לנשמה" "העלה חרס בידו" פרוש: נכשל, לא הצליח. "הקדים תרופה למכה" פרוש: מנע את היווצרות הבעיה "הקם להורגך השכם להורגו" "הרצוי אינו מצוי והמצוי אינו רצוי" "השוחד יעוור עיני צדיקים" "התפוח לא נופל רחוק מהעץ" -או- "קָרוֹב לָעֵץ שוֹכֵב סָרוּחַ בֶּן-תַּפּוּחַ." (זרח הלוי) פירוש אפשרי: משמעו שהבנים דומים להוריהם "התקן עצמך בפרוזדור בכדי שתכנס לטרקלין" פירוש אפשרי: על האדם לקיים תורה ומצות כדי לקבל שכר בעולם הבא. העולם הזה הוא פרוזדור והעולם הבא הוא עולם האמת, הטרקלין. "הפרה נותנת יותר חלב כאשר הרפתן ברפת" "הצבי ישראל על במותיך חלל" ~ קינת דוד על מות שאול ויהונתן "השמים הם הגבול" "השקט השלווה והרוגע יעזרו לך ללמוד" "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה " פירוש אפשרי: הדבר האחד שמאחד את רוב פרטי המצוות והוא המטרה שלהם, זה האחוה האנושית" מקור: רבי עקיבא" "ואני כלעצמי מה אני?" "ויפה שעה אחת קודם" "והדרת פני זקן" "ויקומו המלפפונים, וירביצו לגנן" (התלמיד/חסר ההבנה/החדש מלמד את מורהו/הבקי/הותיק) "זו תורה וזו שכרה?" פירוש אפשרי: הטלת תמיהה וספק על הגמול החיובי מקור:מסכת מנחות "זמן אבוד לעולם לא יימצא שנית" "זמן הוא כסף" "זעה חוסכת דם" פירוש אפשרי: אימונים וסבל מביאים לנצחון וחוסכים מפלה "חביב אדם שנברא בצלם" "חושך לא מגרשים במקלות" "חושך שבטו - שונא בנו" פירוש: מי שאוהב את בניו חייב לבקרם ולהענישם, אחרת הוא שונא אותם (מפני שאינו מחנך אותם) "חיה ותן לחיות" "חיים ומוות ביד הלשון" פירוש אפשרי: מה שיקרה תלוי במה שתגידו "חכמים אינם צריכים שמירה" "חלום אחד מששים מנבואה" "טוב כלב חי מן האריה המת" פרוש: עדיף להיות בין החיים ולסבול מאשר למות "טובל ושרץ בידו" פירוש אפשרי: מתחסד, צבוע "טוב לשבת שניים מלשבת אלמנה" מקור: מסכת קידושין, מארמית: "טב למיטב טן דו מלמיתב ארמלו" "טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ" "טוב שם משמן טוב" מקור: קהלת "טובים השניים מן האחד" "טול קורה מבין עיניך" "טחנות הצדק טוחנות לאט" "טמן ידו בצלחת" פירוש אפשרי: התבטל "טמן מלכודת ונפל בה" "טעים כמו חטא" פתגם דומה: "מים גנובים ימתקו" "טענו בחיטים והודה לו בשעורים" פירוש אפשרי: ענה שלא ממין הטענה "חפש אתונות, מצא מלוכה" "יגעת ומצאת? תאמין!" "יד לוחצת יד" "יד רוחצת יד" "יהא כבוד חברך חביב עליך כשלך" "יהללך זר ולא פיך" "יודע צדיק נפש בהמתו וחמור אבוס בעליו" "יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק" "יחס גורר יחס" פירוש אפשרי: היחס שאתה נותן, אתה תקבל מאוחר יותר. "יעיל פת מת" מקור ערבי "יין ישמח לבב אנוש" "יצא המרצע מן השק" "יצר לב האדם רע מנעוריו" "יקוב הדין את ההר" "יש ששים ריבוא אותיות לתורה" "יש כלל שאומר שלכל כלל יש יוצא מן הכלל ואם יש כלל שאין לו יוצא מן הכלל אז זהו היוצא מן הכלל של הכלל שאומר שלכל כלל יש יוצא מן הכלל" "כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה" ~ מסכת אבות, ה, י"ט "כבדהו וחשדהו" "כבוד חכמים ינחלו" "כולם שווים בפני החוק" "כל אדם חי לעצמו" "כל אחד והשק שלו" "כל דאלים גבר" "כל הדרכים מובילות לרומא" פירוש: כל מה שתעשה בסופו של דבר יוביל לאותה התוצאה "כל ההתחלות קשות" מקור: מכילתא, פרשת יתרו "כל הכועס, הרי הוא כמי שעובד עבודה זרה" "כל הכועס, חכמתו מסתלקת ממנו" "כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו" "כל המוסיף גורע" "כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו" "כל המרבה, הרי זה משובח" "כל המתגאה, הרי הוא כמי שדוחק רגלי שכינה" "כל המתייהר אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור באותו עולם" "כל המתים צדיקים, וכל הכלות יפות" "כל הנחלים זורמים אל הים והים איננו מלא" "כל הפוסל - במומו פוסל" פרוש:כל אדם המבקר את חברו עושה זאת מתוך פגם שלו "כל הקדוש מחבירו שומם מחבירו" "כל זמן מאיר בתכונתו" "כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן" מקור:ספר תנועת המוסר, בהקשר של רבי ישראל מסלנט "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" מקור:מסכת סנהדרין "כל ישראל ערבים זה לזה" מקור:מסכת שבועות "כל כלב יבוא יומו" מקור: ערבית - כל כאלב ביג' יומו" "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" "כסף בא וכסף הולך והמקצוע לעולם עומד" פירוש: כסף עובר מיד ליד, אך הידע המקצועי(המקצוע) תמיד נישאר איתך. "כסף מעוור עיני חכמים" "כשהאריות מזדקנים, באים השועלים ומשחקים להם בזנב" (על זלזול בזקנים) "כשהחתול הולך העכברים חוגגים" "כשהתותחים רועמים המוזות שותקות" "כשם שאפשר לקלקל כך אפשר לתקן" שיבוש, המקור:ליקוטי מוהר"ן, במקור:"אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן" "כשנגיע לגשר נחצה אותו" פתגם דומה: "דיה לצרה בשעתה" פתגם דומה: "אל תפשוט את עור הדוב לפני שאתה צד אותו" "כתינוק הבורח מבית המדרש" "לא אומרים לאריה: "פיך מסריח" "לא בוכים על חלב שנשפך" "לא בכל יום פורים" "לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד" "לא החור גנב אלא העכבר גנב" "לא הערוד ממית אלא החטא ממית" "לא כל הנוצץ זהב" פרוש: לא כל דבר הנראה טוב הוא טוב "לא לחינם הלך העורב אצל הזרזיר" "לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן" "לא מדובשך ולא מעוקצך" "לא מחליפים סוס מנצח" כאשר ישנו צוות ו/או אדם אשר מצליח במשימתו אין מחליפים אותו "לא מחליפים סוסים בעליה" "לא מערבים חברים בעסקים" "לא מערבים שמחה בשמחה" "לא משנאת המן ולא מאהבת מרדכי" "לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את הבריות" "לא קונים חתול בשק" "לא תחסום שור בדישו" "לא תוהו בראה לשבת יצרה" "להכניס פיל בקוף של מחט" "להצלחה הרבה אבות, הכשלון יתום" "לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם" "לכל דבר יש מחיר" "לכל סיר יש מכסה" "לכל צמח יש מלאך שאומר לו גדל" "לכל שבת יש מוצאי שבת" פתגם הלקוח מהסלנג הצבאי - בשל קדושת השבת אין מקיימים אימונים ו/או תרגילי סדר ומשמעת במהלך השבת ולכן עם צאת השבת "מתחשבנים" על כל שנעשה במהלכה. "למד לשונך לומר: "איני יודע", שמא תתבדה" "לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז" פירוש אפשרי: על האדם תמיד להיות וותרן ולא עקשן. מקור: "לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז ויהא נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שיבקש ממנו החוטא למחול לו, ימחל בלבב שלם ובנפש חפצה. ואפילו חטא לו הרבה והצר לו, לא ייקום ולא ייטור". מסכת תענית כ'. "לעולם יראה אדם חציו זכאי וחציו חייב" "לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות" "לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת" "לפעמים צדק הוא רק כוכב" "לראות את נאפולי ולמות" "לשון רכה תשבר גרם" "לשחוט תרנגולת המטילה ביצי זהב" "לשקר אין רגליים" "לפעמים האור שבקצה המנהרה הוא הרכבת שבאה לדרוס אותך" "מאה מיתות ולא קנאה אחת" מקור:ילקוט שמעוני "מאז שחרב בית המקדש, ניטלה הנבואה מחכמים וניתנה לשוטים" מקור:מסכת בבא בתרא "מאלף ועד תו" מקור:מסכת שבת "מבין כמו חמור במרק פירות" מקור:מיידיש "מדבר, כי אין כח לשתוק" "מדברים על החמור והחמור מופיע" פירוש: כשמדברים על מישהו ופתאום הוא מופיע. "מה הועילו חכמים בתקנתם?" פרוש: התיקון היה חסר תועלת "מהומה על מאומה" "מה קדם למה? הביצה, או התרנגולת?" "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" פירוש - אין קשר בין הדברים "מה שבא בקלות הולך בקלות." "מה שלא הולך בכוח הולך ביותר כוח" "מה שלא הולך בכוח הולך במוח" "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" "מה שעשתה החכמה עטרה לראשה, עשתה הענוה עקב לסוליתה" "מהפח אל הפחת" פירוש: ממקום גרוע למקום יותר גרוע. "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו" "מוסיף דעת מוסיף מכאוב" "מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת" "מי שישן עם כלבים, קם עם פרעושים" "מי שמביא את המקל חוטף בו מכות" "מי שנכווה ברותחין, נזהר בצוננין" "מילים כדורבנות" פרוש: דברי חוכמה הפוגעים באדם השומע אותם "מים גנובים ימתקו" פתגם דומה: "טעים כמו חטא" "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה" "מים שקטים חודרים עמוק" מקור:מיידיש "מין מצא את מינו" "מכה שלא כתובה בתורה" "מכר בכורתו בנזיד עדשים" "מלח הארץ" פירוש אפשרי: הטוב שבאנשים "מסימפטיה לא קונים במכולת" "מעולם לא היתה מלחמה טובה או שלום רע" "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך" "מענה רך, ישיב חימה" "מעשה אבות סימן לבנים" פרוש: מעשיו של האב יכולים להעיד על מעשיו של הבן, מפני שהוא זה המלמד את בנו כיצד להתנהג "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך" מקור:מסכת עדיות "מצא אשה, מצא טוב" "מצוה הבאה לידיך, אל תחמיצנה" "מצפון נקי הוא הכרית הרכה ביותר" "מרוב עצים לא רואים את היער" "מי שקורא את המגילה, הוא שצריך לקיים אותה" מקור: מסכת בבא מציעא, במקור מובא בארמית "קריינא דאגרתא להוי פרוונקא" "מתוך שלא לשמה בא לשמה" "מתוקה שנת העובד" "נאה דורש ונאה מקיים" מקור:מסכת יבמות "נאחז בקרנות המזבח" מקור: מלכים א' א 50-51, ב 28 "נהירים לו שבילי הרקיע, כשבילי עירו" "נואם, הוא אדם בעל שטף של מילים וטיפת הגיון" "נותנים לך קח, מכים בך ברח מבטיחים לך תשכח" "נחבא אל הכלים" מקור:ספר שמואל א' י 22 "נחטף כמו לחמניות טריות" "ניבא ולא ידע מה ניבא" "ניצח בקרב והפסיד במלחמה" "נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים" "נכנס יין, יצא סוד" מקור:מסכת עירובין פירוש אפשרי: מי שמשתכר מיין, סופו שיפתח את סגור ליבו ויגלה סודות "נכנס מאוזן אחת ויוצא מהשניה" "נכתב בספר החיים" "נכתב בספר של צדיקים גמורים" "נלחם מלחמה אבודה מראש" "נפל האסימון" "נפש רשע איותה רע" "נפתח ספר ונראה" במקור בארמית: ניתי ספר ונחזי "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם" "נקעה נפשו" (מאס, לא יכל לסבול יותר) "נתנו לחתול לשמור על השמנת" פירוש אפשרי: לתת למישהו שרוצה את הדבר לשמור עליו "סוף גנב לתליה" "סוף מעשה במחשבה תחילה" "סייג לחוכמה-שתיקה" "סערה בכוס מים" פירוש אפשרי: על דבר פשוט מקימים מהומה גדולה "ספרא וסיפא" "עבד כי ימלוך" פירוש: אמירת גנאי על מישהו ממעמד נחות שעלה לגדולה "עבירה גוררת עבירה" פירוש: מי שחוטא פעם אחת עלול להמשיך לחטוא פעמים רבות מקור: מסכת אבות(משנה ד, ב) "עד חצי מלכות" ~ המלך אחשוורוש לאסתר המלכה פרוש: ביטוי המציין שאנו מוכנים למלא במידה רבה מאוד את בקשתו של מישהו היקר לנו "עדיף להיות עני ובריא מאשר עשיר וחולה" "עדיף פלפל אחד מסל מלא קישואים" "עדיף ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ" "עוזבים חיי עולם ואוחזים בחיי שעה ?" "עוף השמים יוליך את הקול" "עושר הולך לעושר" "עושר שורה במקום עשירות" "עכבר שוכב על דינרי זהב" "על טעם ועל ריח אין להתווכח" "עַל רֹאש גַּנָב בּוֹרֵח הכּוֹבַע מִתְלַקֵּחַ" (זרח הלוי) פתגם דומה" על ראש הגנב בוער הכובע" "עם ידידים כאלו, מי צריך אויבים" "ענוים ירשו ארץ" "עני חשוב כמת" "עצרו את העולם, אני רוצה לרדת" "עשה דברים למעל פועלם ודבר בהם לשמם" "עשה לך רב וקנה לך חבר" מקור: מסכת אבות, משנה א, ו "עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריות" "עין תחת עין, שן תחת שן". "עורבא פרח" "פה קבור הכלב" "פה מפיק מרגליות" "פיקוח נפש דוחה שבת" "פעם שלישית גלידה" מקור המשפט הוא מאנגלית Next time I scream שפרושו פעם הבאה אני אצרח ולא פעם הבאה (או שלישית) גלידה (Ice cream) "פרצה קוראת לגנב" "פשוט נבלות בשוק ואל תצטרך לבריות" "צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים" שיבוש, במקור: בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית בידי אחרים - מסכת ברכות "צרת רבים חצי נחמה" מקור:מראה המוסר "צרת רבים נחמה" מקור:ספר החינוך "צרת רבים נחמת טיפשים" "קדש עצמך במותר לך" "קול המון כקול שדי" מקור:מלטינית "קוף אחרי בני אדם" "קטנו עבה ממותניהם" פירוש אפשרי: הוא בעל יכולת הרבה יותר גדולה משל האחרים "קיבל אצבע וביקש את כל היד" "קיוה לעשות ענבים ויעש באושים" "קללת רשע ברכה" "קצר וקולע, ארוך וצולע" "קשה באימונים, קל בקרב" "קשוט עצמך ואחר קשוט אחרים" "קשר רשעים, אינו מן המנין" מקור:מסכת סנהדרין "רד ממדרגתך ושא אשה" "רואה בעבים לא יקצור" פירוש: אדם המרבה להסס ולתהות לא יוכל להגיע לידי מעשה "רוח ונשיאים וגשם אין" "רחוק מהעין, רחוק מהלב" "ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה ?" "רצונו של אדם כבודו" "רקדן גרוע אומר שהרצפה עקומה" "רתם את הסוס לפני העגלה" "רתם את העגלה לפני הסוס" "רתן אך אין בו ככלו" "רחילא בתר רחילא אזלה" - מקור תלמוד בבלי פירוש - הבת הולכת בדרכי האם. "שאלת חכם, חצי תשובה" מקור: ספרו של שלמה אבן גבירול, "מבחר פנינים"" "שבע יפול צדיק, וקם" "שואל, ואינו יודע מה שאל" "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו" "שומר פתאים ה'" "שינה - אחד מששים ממיתה" "שלוחו של אדם, כמותו" "שלוחי מצוה, אינם ניזוקים" "שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו" "שם את כספו על קרן הצבי" פירוש: שם את כספו במקום מסוכן "שמור לי ואשמור לך" "שנאה מקלקלת את השורה" "שני צדדים למטבע" "שפך את התינוק עם המים" "שכן קרוב יותר טוב מאח רחוק" "שכל אין קונים בשוק" "תמונה אחת שווה אלף מילים" "תענוגות לחוד ועסקים לחוד" "תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה" מקור:השל"ה "תפסת מרובה - לא תפסת" מקור:מסכת סוכה "תשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה" מקור:תפילת יום כיפור

גזל הסיפור האמיתי
 לפרטים לחץ כאן
בזכות השבתנוסח תפילה לחלומות אמתייםעלון פרשת השבועמדרשים
פרשת המןכי אשר ראיתם את מצרים היום,לא תוסיפו לראותםלראותם עוד עד עולםטבלת התשובה