Reb Chaim Yisroel Eiss
הרה"ח ר' חיים ישראל אייז
ר' חיים ישראל אייז היה ממקימי רשת ההצלה החרדית בתקופת השואה. היה ממקימי אגודת ישראל ומעסקניה הבולטים
מאמר של נינתו, שושנה גולדפינגר, על פועלו בתקופת השואה ולפניה
למאמר על פעולות ההצלה של הארגונים החרדיים בתקופת השואה
An article about R Haim Yisroel Eiss, the man in the center of Orthodoxy's WWII rescue activities. Written by his great-granddaughter,  Shoshana Goldfinger, in English.
R Haim Yisroel Eiss
על ר' חיים ישראל אייז בוויקיפדיה
Reb Chaim Yisroel Eiss in Wikipedia
The text licenced under the GFDL כל הזכויות שמורות למחברת

שושנה גולדפינגר, מבקרת עירית בני ברק, כותבת על אב סביה, ר' חיים ישראל אייז

חיים ישראל אייז חיים ישראל אייז חיים ישראל אייז חיים ישראל אייז חיים ישראל אייז

Google
Reb Chaim Yisroel Eiss
1 1 1