תמא תעד

!רקי ארוק


.רתאה לעב י"ע בתכנ אל ךינפב גצומה ךמסמה ןכות

הנידע הרוצב חסנתהל היה יוארה ןמש בשוח רתאה לעב

.תונעט לש ןפוגל קר סחייתהלו רתוי


ןווכמהו לודגה רקשה תא באכש רקי ידוהי ידי לע בתכנ ךמסמה

.תופירחב אטבתה ןכ לעו 'תמא תעד' ישנא לש


ןאכ תואבומה תוינינעה תובושתל קרו ךא סחייתה ,אנא

,םהל םיואר 'תמא תעד' ישנא םא ףאש םיוניכלו תופירחל אלו

.םבתכל אלש היה יוארה ןמ


.הדות

daasemes@walla.co.il לא תונפל ןתינ תורעהל


ןאכ ץחל תובושתה ץבוקל

.ותחיתפל ןתמה אנא ,טסקט ץבוק אוה ל"נה)
ינמי שקמ י"ע בשחמב ותוא רומשל םג ןתינ
(םשב דעי תרימש-רבכעב

,רתויב יקלח תובושת ץבוק והז :הרעה
:ל"אודה את לא הנפ אנא תואלמה תובושתל
daasemes@walla.co.il

-----------------------------------------

:תורוקמב ןיינועמל
דומלתה יפד לכל םירושיק
.םיגהנמו הכלה ירפסו

תולאש לואשל ןתינ וב םורופ - רתאב שדח
,עדמו הרות יניינעב ןודלו בותכה לע
.םיינוליח םייתד יסחיו ,תיתד היפכ
ןאכ ץחל םורופל

תמאה שופיח רתא :ףסונ ןיינע

: daasemes@walla.co.il לא תונפל אנ תורעהו תובוגתל